ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.7 KB 9170
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.16 KB 50561
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.01 KB 132853
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบรายงานผลโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.47 KB 132911
แบบฟอร์มโครงการ ปี 63 Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 132759
สรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 50.21 KB 132759
เอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 132759
คำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ Pre O-net ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.3 KB 132881
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเล้ียงเกษียณอายุราชการลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.44 KB 132647
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสานประเพณีท้องถิ่นบุญสารทเดือนสิบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.69 KB 133038
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 864.61 KB 132989
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.27 KB 132910
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบการอ่านและการเขียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.13 KB 132934
แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.03 KB 132949
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.35 KB 132768
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.57 KB 132652
คำสั่งมอบหมายงาน ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 596.62 KB 133013
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.88 KB 132664
คำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.16 KB 40614
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและจัดทำมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.54 KB 40612
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.67 MB 45604
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการระดมทุนเพื่อการศึกษา การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุน และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.69 KB 47756
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนค่าอปุกรณก์ารเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.93 KB 47750
แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.14 KB 50556
แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.69 KB 50560
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.94 KB 110156