กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางวาสนา ฉายประทีป
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสราญ บุราสิทธิ์
ครู คศ.2