กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวาสนา ฉายประทีป
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสราญ บุราสิทธิ์
ครู คศ.2