กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพัชรี เทพทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกรกนก บุญเนือง
ครู คศ.2

นางสาววาสนา คุระแก้ว
ครู คศ.2