บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสุวนันท์ ฤทธิรงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจรสพรรณ ยิ่งยงค์
นักการภารโรง

นายเกียรติพงศ์ ศรีสวัสดิ์
ยามรักษาการณ์