กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอุบล ไชยชนะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายกรีฑาพล เทพแก้ว
ครู คศ.3

นางวนิดา ยุเหล็ก
ครู คศ.3