ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจิตร รอดภัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527 – 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายวานิช สระแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2538 – 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายประศาสน์ วิโรภาส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541 – 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล คงสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549 – 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายประพฤติ วงศ์ชนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552 – 2556
ชื่อ-นามสกุล : นางกิ่งขวัญ สุขสงวน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิวร ผิวกระด้าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561 - ปัจจุบัน