กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพรนวีย์ หวานจิตต์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจักรณรงค์ คงสุข