คณะผู้บริหาร

นางสาวนิวร ผิวกระด้าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปัญญาวุฒิ ธนาวุฒิ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา